Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Καταγραφή έργου:

1. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα.

2. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα.

3. Χειρίζεται θέματα που αφορούν στις προκηρύξεις θέσεων Ιατρικού προσωπικού-κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων-αγροτικών-επικουρικών ιατρών, προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού.

4. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων,των απολύσεων και των προσλήψεων.

5. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.

6. Είναι υπεύθυνο για την παροχή στοιχείων προσωπικού του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα (μηνιαία-τριμηνιαία-ετήσια-Υγειονομικός Χάρτης, στοιχεία προσωπικού προς ΥΠΕ και Υπουργείο).

7. Απογραφή στο μητρώο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων και εισαγωγή στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΚΗΥΚΥ.

8.Διαδικασια πιστοποίησης του ιατρικού προσωπικού στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αποστολή στοιχείων επί αυτού.

9.Αναρτηση όλων των προβλεπόμενων πράξεων –αποφάσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

10. Εισηγήσεις – πρακτικά διοικητικού συμβούλιου επί θεμάτων προσωπικού.

11.Εισηγησεις – πρακτικά υπηρεσιακού συμβούλιου ε

12.Διαδικασιες εκλογών και συγκρότησης επιστημονικού συμβούλιου και αιρετών μελών διοικητικού συμβούλιου και υπηρεσιακού συμβουλίου.

13.Πρακτικη άσκηση σπουδαστών. Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού.

14.Εκδοση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών-πιστοποιητικών ειδίκευσης – πιστοποιητικών εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Αποφάσεις συγκρότησης διαφόρων επιτροπών .

15. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

16. Συλλογή και έλεγχος μηνιαίων προγραμμάτων εφημεριών ιατρικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας . Συλλογή των παρουσιολογίων του λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου και καταγραφή της μηνιαίας υπερωριακής απασχόλησης του. Σύνταξη ημερήσιου προγράμματος εφημερίας του νοσοκομείου.

17.Προυπολογιστικά – απολογιστικά στοιχεία μηνιαίων εφημεριών

18. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο –καταγραφή των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.

19.Συλλογή και έλεγχος καθημερινών αναφορείων όλων των τμημάτων του νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα.

20.Μηνιαίους ελέγχους των παρουσιολογίων όλων των τμημάτων-κλινικών .

21.Θεώρηση των βιβλιαρίων όλων των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων υπαλλήλων και ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων –απογραφή των ασφαλισμένων .

22.Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

Eπικοινωνία

  • Προισταμένη : 27413 - 61805
  • Άδειες : 27413 - 61916
  • Ε mail : prosop@hospkorinthos.gr