Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

1ος Νοσηλευτικός Τομέας, διαρθρώνεται σε (5) Τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα, τον Τομέα Ψυχικής Υγείας και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2οςΝοσηλευτικός Τομέας, διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα, τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία και τα Εξωτερικά Ιατρεία.


Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.2071/1992, όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία (ΝΥ) του Γ. Ν. Κορίνθου, σε συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις και υπηρεσίες του νοσοκομείου, συνδράμει καθοριστικά στην πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξής του, που τίθενται από τη διοίκηση. Συμβάλλει στην ποιοτική και αξιόπιστη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας προς τους πολίτες.

Βασικός σκοπός της ΝΥ είναι η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας τεκμηριωμένης νοσηλευτικής φροντίδας στα άτομα που νοσηλεύονται σε κλινικές του νοσοκομείου, ή προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κορίνθου. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της ΝΥ στην προαγωγή και αγωγή υγείας στην κοινότητα.

Στοχεύοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό, η ΝΥ ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων . Παρέχει διευκόλυνση και συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση μελετών για πλείστες μεταπτυχιακές και διδακτορικές μελέτες που εκπονούνται μετά από άδεια του επιστημονικού συμβουλίου και έτσι ενισχύεται η επέκταση και αναθεώρηση των γνώσεων των νοσηλευτών και του βοηθητικού προσωπικού, ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των νοσηλευτικών διαδικασιών.


  Λεπτομερής προσδιορισμός θεμάτων
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με κριτήρια – οργάνωση νοσηλευτικών τμημάτων.
 • Τακτικές προγραμματισμένες συναντήσεις των στελεχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προς διευθέτηση των καθημερινών προβλημάτων.
 • Στελέχωση και έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη και Υποδοχής ΤΕΠ.
 • Βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των ασθενών με συνεχή εποπτεία και παρέμβαση.
 • Κατάρτιση ενιαίου πρωτοκόλλου νοσηλευτικής διεργασίας περιποίησης κεντρικών γραμμών.
 • Εφαρμογή του προγράμματος «Υγιεινής των Χεριών» όλου του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου.
 • Παρακολούθηση υγιεινής των χώρων και παρακολούθηση διαδικασίας ασηψίας-αντισηψίας.
 • Καθιέρωση και εφαρμογή πρωτοκόλλου για την άμεση αναφορά και αντιμετώπιση ατυχημάτων προσωπικού από μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ με ταυτόχρονη καταγραφή των ατυχημάτων των εργαζομένων.
 • Συλλογή στοιχείων και καταγραφή υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ
 • Διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων και συνεχής επίβλεψη του τρόπου διαχωρισμού αυτών.
 • Εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης αποκλειστικών νοσοκόμων στο Γ.Ν. Κορίνθου.


Δράσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας

 • Πρόγραμμα αγωγής υγείας σε όλο το Νομό Κορινθίας με ενεργοποίηση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας του Γ.Ν. Κορίνθου και των ΚΥ.
 • Εφαρμογή σε Δημοτικά και Γυμνάσια. Θεματολογία σχετική με κάπνισμα , εθελοντισμός και αιμοδοσία και Υγιεινή Διατροφή.
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθειών, Φαρμακείο σχολείου και γενικών θεμάτων υγιεινής.
 • Πρόγραμμα εμβολιασμών σε καταυλισμούς Ρομά του νομού
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα εμβολιασμών σε καταυλισμούς Ρομά
 • Πρόγραμμα αντιφυματικού εμβολιασμού (Εφαρμογή σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του νομού).
 • Εκπαιδευτικές δράσεις (τελευταίας τριετίας)
 • Έχουν διεξαχθεί 3 (τελευταίας τριετίας)ναζωογόνηση - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα –Πιστοποιημένο από ERC)σε 80 περίπου νοσηλευτές.
 • Έχουν τελειώσει 3 προγράμματα ΚΕΚ Ψυχικής Υγείας, με συμμετοχή προσωπικού του νοσοκομείου από διαφόρους επαγγελματικούς κλάδους.
 • Έχει διεξαχθεί πρόγραμμα ΚΕΚ, κατάρτισης νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ στην ΠΦΥ, με θεματολογία σχετική με την Αγωγή και Προαγωγή Υγείας (υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας).
 • Διενεργήθηκε πρόγραμμα ενημέρωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων σε όλα τα ΚΑΠΗ του δήμου για επίκαιρα θέματα υγείας (διάρκειας 2 ετών).
 • Αναρτήθηκαν στο site του νοσοκομείου, σε μηνιαία βάση, επίκαιρα ιατρικά και νοσηλευτικά θέματα προς ενημέρωση των πολιτών.
 • Η νοσηλευτική υπηρεσία σχεδίασε και υλοποίησε 2 στρογγυλά τραπέζια σε αντίστοιχα ιατρικά και νοσηλευτικά συνέδρια με μεγάλη επιτυχία και 3 σεμινάρια κοινοτικής νοσηλευτικής.
 • Σχεδιάζεται η εφαρμογή κλινικών φροντιστηρίων (αναζήτηση βιβλιογραφίας, συγγραφή μελέτης και σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου) σε όλο το προσωπικό στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.
 • Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις από νοσηλευτές μας σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά με μεγάλο κύρος και απήχηση.
 • Συμμετέχει στην επίβλεψη της εκπαίδευσης διασωστών- ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε ετήσια βάση.
 • Επιτηρεί εκπαιδευόμενους αποφοίτων ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης
 • Η διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας έχει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και Γ.


Διάρθρωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD
 • Προϊσταμένη Χειρ/κού Νοσηλ/κού τομέα : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc
 • Προϊσταμένη Παθολ/κού Νοσηλ/κού τομέα : ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ


Προϊστάμενοι Τμημάτων :

 • Προϊσταμένη Παθολογικής κλινικής: ΚΟΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, MSc, PhD
 • Προϊσταμένη Καρδιολογικής-ΩΡΛ κλινικής: ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
 • Προϊσταμένη ΜΕΘ: ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc
 • Προϊσταμένη Χειρουργείου: ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD©
 • Προϊσταμένη Χειρουργικής κλινικής: ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
 • Προϊσταμένη Ορθοπεδικής κλινικής: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
 • Προϊσταμένη Ουρολογικής κλινικής: ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑ ΜΑΡΙΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
 • Προϊσταμένη Μαιευτικής κλινικής: ΡΕΜΜΑ ΑΡΓΥΡΩ, Μαία ΤΕ
 • Προϊσταμένη ΤΕΙ: ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
 • Προϊσταμένη ΤΕΠ: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ


Υπεύθυνοι Τμημάτων :

 • • Υπεύθυνος Οφθαλμολογικής κλινικής: ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΞΑΝΘΗ , Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc
 • Υπεύθυνος Αναισθησιολογικού τμήματος: ΠΑΠΑΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc
 • Υπεύθυνος Αποστείρωσης: ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
 • Υπεύθυνος Αιμοδοσίας- ΜΜΑ: ΤΑΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
 • Υπεύθυνοs Μ.Τ.Ν: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ

Eπικοινωνία

 • Προιστάμενος : 27413 - 61563