ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

23/01/2023

 

Αρ.14/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, CPV: 33122000-1, 33162100-4, ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 220.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ