ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

28/06/2024

 

18/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) «Χημικών Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696300-8)»: Α.1. (για Βιοχημικές Εξετάσεις) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353772 προϋπολογισμού: 249.795,62 € πλέον Φ.Π.Α A.2. (Εξετάσεις Αερίων για τις ανάγκες των ΤΕΠ) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353774 προϋπολογισμού: 40.860,00 € πλέον Φ.Π.Α A.3. (Εξετάσεις Αερίων για τις ανάγκες ΜΕΘ - Χειρουργείου) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353775 προϋπολογισμού: 38.400,00 € πλέον Φ.Π.Α A.4. (ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ MIC) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353777 προϋπολογισμού: 232.624,00 € πλέον Φ.Π.Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β) Χημικών Αντιδραστηρίων για πάγιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου μας (για τους αναλυτές αερίων αίματος ABL9) αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 353785 προϋπολογισμού: 44.512,00 € πλέον Φ.Π.Α , για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 655.903,18 € με ΦΠΑ (KAE:1359), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά εξέταση για το σύνολο των απαραιτήτων εξετάσεων στο σύνολο προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά κατηγορία, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2023-2024

Διακήρυξη