ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

01/07/2024

 

20/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων (Βενζίνης Αμόλυβδης CPV 09132100-4, Πετρελαίου Κίνησης Αυτοκινήτων, Λεβητοστασίου CPV 09134200-9 & Πετρελαίου Θέρμανσης CPV 09135100-5) για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Κορίνθου και των φορέων του για δύο έτη, με εκτιμώμενη αξία: 815.179,50 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, ΚΑΕ 1611 και με κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) κατά την ημέρα παράδοσής τους, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024.

Διακήρυξη