Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (115)

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αυτόματου Αναλυτή ομάδων αίματος ανίχνευσης και ταυτοποίησης αλλοαντισωμάτων και συμβατοτήτων

 • Ημ/νία : 16/01/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ.26385/13-11-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών Αυτόματου Αναλυτή ομάδων αίματος, ανίχνευσης & ταυτοποίησης αλλοαντισωμάτων & συμβατοτήτων  CPV 38434520-7 (Αναλυτές αίματος)
  3. Την αρ.πρ.26382/13-11-2017 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.28874/08-12-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
   DiaMed Hellas ΑΕΕ με αρ.πρ.27974/29-11-2017
   Ι.Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΕ με αρ.πρ.28082/30-11-2017
   ΝΕΑ EpiMed ΜΕΠΕ με αρ.πρ.28316/04-12-2017
   Άλφα ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕ με αρ.πρ.28317/04-12-2017
   ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ με αρ.πρ.28318/04-12-2017
  5. Το  αρ.πρωτ.2005/15-01-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αυτόματου Αναλυτή ομάδων αίματος, ανίχνευσης & ταυτοποίησης αλλοαντισωμάτων & συμβατοτήτων CPV 38434520-7 (Αναλυτές αίματος), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

  Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αυτόματου Αναλυτή ομάδων αίματος, ανίχνευσης & ταυτοποίησης αλλοαντισωμάτων & συμβατοτήτων CPV 38434520-7 (Αναλυτές αίματος), (σελ. 4).


  Συνημμένο

Γ' Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για Ενιαία εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας

 • Ημ/νία : 04/01/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης /14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ. 24577/24-10-2017  ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας ( CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής )
  3. Την αρ.πρωτ.460/05-01-2016 απόφαση Διοικητή με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.26608/15-11-2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
  α)   3π  Α.Β.Ε.Τ.Ε.    με αριθ. Πρωτ: 26502/14-11-2017 και
  β)   ΟR-CO     με αριθ. Πρωτ: 26347/10-11-2017 για τα ανωτέρω είδη.
  5. Τις  αρ.πρωτ.27867/28-11-2017 τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.
  6.  Το αρ.πρ. 27941/ 29-11-2017 διαβιβαστικό έγγραφο προς το Τμήμα Πληροφορικής με το οποίο ζητήθηκε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας ( CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής ) , στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας, προς διαβούλευση, μέχρι και 07-12-2017.
  7. Το αρ.πρ.14529149/12-12-2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι με συνημμένες παρατηρήσεις – σχόλια από τις εταιρείες: 3π  Α.Β.Ε.Τ.Ε.    με αριθ. Πρωτ: 28698/06-12-2017  και  ΟR-CO     με αριθ. Πρωτ: 28460/05-12-2017
  8. Το αρ.πρ. 331/03-01-2018 πρακτικό σύνταξης τεχνικών  προδιαγραφών που κατέθεσε η επιτροπή


  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας ( CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής ) , προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  


  Συνημμένα: Το αριθ. Πρωτ. 331/03-01-2018 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας.

   

  Συνημμένο

Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Yag Laser

 • Ημ/νία : 02/01/2018

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει

  1.   Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (Υag Laser ) CPV 33122000-1, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

  2.   Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr

  3.   Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

  4.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  5.   Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

   

  Τεχνικές Προδιαγραφές

   

Ευχές από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

 • Ημ/νία : 20/12/2017

Β' Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για Ενιαία εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας

 • Ημ/νία : 01/12/2017

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης /14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2. Την αρ.πρωτ. 24577/24-10-2017  ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας ( CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής )
  3. Την αρ.πρωτ.460/05-01-2016 απόφαση Διοικητή με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Το αρ.πρωτ.26608/15-11-2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
  α)   3π  Α.Β.Ε.Τ.Ε.    με αριθ. Πρωτ: 26502/14-11-2017 και
  β)   ΟR-CO     με αριθ. Πρωτ: 26347/10-11-2017 για τα ανωτέρω είδη.
  5. Τις  αρ.πρωτ.27867/28-11-2017 τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας ( CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής ) , προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
  4. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.

   

  Πρόσκληση

   

Πρόγραμμα Ημερίδας

 • Ημ/νία : 15/11/2017

 • Πρόγραμμα Ημερίδας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

  Πρόγραμμα

Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αυτόματου αναλυτή Αιμοδοσίας

 • Ημ/νία : 13/11/2017

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Αυτόματου Αναλυτή ομάδων αίματος, ανίχνευσης & ταυτοποίησης αλλοαντισωμάτων & συμβατοτήτων CPV 38434520-7 (Αναλυτές αίματος)
  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, ήτοι μέχρι 04 Δεκεμβρίου 2017.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.
  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
  Πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Yag Laser

 • Ημ/νία : 03/11/2017

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (Υag Laser), CPV 33122000-1

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017, ήτοι μέχρι 27 Νοεμβρίου 2017.
  Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.
  H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).

  To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.

  Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  Πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για Ενδοσκοπικό Σύστημα

 • Ημ/νία : 24/10/2017

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
  1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης /14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
  2) Η αρ.19039/23-08-2017 απόφαση Διοικητή για  συγκρότηση επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
  3) Η υπ.αρ.21203/18-09-2017 Γνωμοδότηση  της Επιτροπής
  4)  Η υπ.αρ.  21754/25-09-2017  Διενέργεια διαβούλευσης Α
  5) Την αρ.πρωτ.20295/04-10-2017 απόφαση Διοικήτριας
  6) Το αρ.πρωτ. 20295/04-10-2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι παρατηρήσεις συμμετέχουσας εταιρείας: ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ.
  7) Το αρ.πρωτ24496/23-10-2017 υπενθυμιστικό  έγγραφο
  8) Το αρ.πρωτ.24583/24-10-2017 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  1. Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FULL HD ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ CPV 33162000-3, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
  3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

   

  Πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για Λαρυγγοσκόπιο

 • Ημ/νία : 24/10/2017

 • Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162000-3 (ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ).

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την ΤΕΤΑΡΤΗ  25-10-2017 ήτοι μέχρι ΤΡΙΤΗ 14-11-2017.

   

  Πρόσκληση