ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο,
καλώντας 2741361 και τα τρία ψηφία του θαλάμου νοσηλείας.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  Λεωφόρος Αθηνών 53
info@hospkorinthos.gr
Τηλ.Κέντρο (30 γραμμές)
27413 61400
Τηλ.Κέντρο (5 γραμμές)
27410 25711
Τηλεομοιοτυπικό (FAX)
27413 61300
Ραντεβού
27413 61600-1
Διοικητής - Γραμματεία ΔΣ
27413 61809
Δ/ντής Ιατρ. Υπηρεσίας
27413 61987
Δ/ντρια Διοικ.Υπηρεσίας
27413 61807
Δ/ντρια Νοσηλ. Υπηρεσίας
27413 61563
Υποδ/ντής Τεχν.Υπηρεσίας
27413 61884
Πρ/νη Οικονομικών
27413 61822
Πρ/νος Προσωπικού
27413 61523
Τμήμα Πληροφορικής
27413 61871
Φαρμακείο
27413 61504
Γραφείο Μισθοδοσίας
27413 61821
Γραφείο Χρηματικού
27413 61824
Σταθμός Αιμοδοσίας
27413 61511
Σταθμός Αιμοδοσίας - FAX
27410 20896
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
27413 61831
Γραφείο Ψυχαργώς
27413 61864
Σωματείο Εργαζομένων
27413 61583