ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

17/12/2022

 

Αρ.29/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό
εξοπλισμό
«Διαγνωστικές ουσίες» CPV 33694000-1 ΚΑΕ:
1359 για ένα (1) Έτος με εκτιμώμενη ετήσια
αξία 90.760,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.

Διακήρυξη