Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

27/06/2019

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
2. Την αρ.πρ.33525/30-11-2018 απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
3. Την αρ.πρωτ.5748/20-02-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός).
4. Το αρ.πρωτ.7783/15-03-2019 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός)    
5. Το αρ.πρωτ.8582/21-03-2019 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχουν κατατεθεί παρατηρήσεις – σχόλια από εταιρείες επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ και η επιτροπή παραμένει στην αρχική πρόταση επί των τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ CPV 38434540-3 (Βιοιατρικός εξοπλισμός), προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.  

Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
(σελ. 2).


Τεχνικές Προδιαγραφές