Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου - Η επίσημη ιστοσελίδα

Β' Πρόσκληση για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για Ενιαία εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας

01/12/2017

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης /14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
2. Την αρ.πρωτ. 24577/24-10-2017  ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας ( CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής )
3. Την αρ.πρωτ.460/05-01-2016 απόφαση Διοικητή με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
4. Το αρ.πρωτ.26608/15-11-2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
α)   3π  Α.Β.Ε.Τ.Ε.    με αριθ. Πρωτ: 26502/14-11-2017 και
β)   ΟR-CO     με αριθ. Πρωτ: 26347/10-11-2017 για τα ανωτέρω είδη.
5. Τις  αρ.πρωτ.27867/28-11-2017 τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενιαίας εφαρμογής Διαχείρησης Προσωπικού - Μισθοδοσίας ( CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής ) , προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
1. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
4. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.

 

Πρόσκληση